«به نام خدا»

قرارداد خصوصی فروش محصولات بیمه ای  طرفین قرارداد: طرف اول قرارداد:نمایندگی 5847 شرکت بیمه ایران به مدیریت آقای تورج جوادی دارنده امضای تعهد آور به نشانی تهران،خ انقلاب پلاک1034 واحد7 که از این پس در این قرارداد نماینده نامیده می‌شود. طرف دوم قرارداد:شخصیت حقوقی یا حقیقی که در سایت اختصاصی سازمان فروش5847صاحب دفتر کار مجازیست وکلیه مشخصات وی درج شده که از این پس در این قرارداد کارشناس فروش نامیده می‌شود.
مادة 1 – تعاریف:کارشناس فروش به فردی اطلاق می گردد که اقدام به فروش محصولات بیمه مینماید و در ازای فروش بیمه نامه کارمزد دریافت می نماید .
مادة 2 – موضوع قرارداد: فروش محصولات بیمه ای شرکت سهامی بیمه ایران توسط کارشناس فروش.
مادة 3 – مدت قرارداد: این قرارداد از تاریخ امضا تا یک سال شمسی اعتبار دارد که پس از اتمام مدت با توافق طرفین قابل تمدید می‌باشد
مادة 4 – حق‌الزحمه: حق الزحمه توسط شرکت بیمه ایران پس از صدور بیمه نامه و پرداخت حق الزحمه به نماینده بر اساس جدول زمان بندی مصوبه شرکت بیمه ایران به نماینده پرداخت می گردد و نماینده حق الزحمه کارشناس فروش را بر اساس جدول زیرپرداخت می نماید میزان پرداخت حق بیمه سهم مشارکت کارمزد شما
 

جدول کارمزد ها

 

 

 

                              

بیمه ثالث

1.5%

0 تا 5 میلیون تومان

2.4%

5 تا 70 میلیون تومان

3.1%

70 تا 500 میلیون تومان

3.6%

500 تا 3 میلیارد تومان

4%

بالای 3 میلیارد تومان

بیمه بدنه

4%

0 تا 5 میلیون تومان

7%

5 تا 40 میلیون تومان

8.5%

40 تا 200 میلیون تومان

10%

200 تا 1 میلیارد تومان

11%

بالای 1 میلیارد تومان

بیمه آتش سوزی مسکونی

8%

0 تا 3 میلیون تومان

14%

3 تا 30 میلیون تومان

17%

30 تا 150 میلیون تومان

20%

150 تا 1 میلیارد تومان

22%

بالای 1 میلیارد تومان

بیمه آتش سوزی غیرصنعتی

5%

0 تا 3 میلیون تومان

8%

3 تا 20 میلیون تومان

10%

20 تا 100 میلیون تومان

12%

100 تا 1 میلیارد تومان

13%

بالای 1 میلیارد تومان

بیمه آتش سوزی صنعتی

4%

0 تا 3 میلیون تومان

7%

3 تا 20 میلیون تومان

8.5%

20 تا 100 میلیارد تومان

10%

100 تا 1 میلیارد تومان

11%

بالای 1 میلیارد تومان

بیمه مسیولیت

9%

0 تا 3 میلیون تومان

14%

3 تا 30 میلیون تومان

17%

30 تا 150 میلیون تومان

20%

150 تا 1 میلیارد تومان

22%

بالای 1 میلیارد تومان

بیمه عمر

8%

0 تا 5 میلیون تومان

14%

5 تا 60 میلیون تومان

17%

60 تا 300 میلیون تومان

20%

300 تا 3 میلیارد تومان

23%

بالای 3 میلیارد تومان

این جدول طبق کارمزد مصوب شرکت بیمه ایران در بیمه نامه ها و  بر اساس نرخ های مربوطه محاسبه می شود. میزان فروش شما در ماه های آینده با سنوات قبلی به صورت تجمعی محاسبه خواهد شد تا از کارمزد بیشتری برخوردار شوید .
مادة 5 – نحوة پرداخت حق‌الزحمه: نحوة پرداخت حق‌الزحمه: نماینده حق‌الزحمة کارشناس فروش را مطابق با مادة 4 در صورتی که بیمه نامه ها از یکم تا سی ام هر ماه شمسی توسط شرکت بیمه ایران صادر شده باشد و کارمزد آن در مفاصاحساب ماه بعد نماینده باشد پرداخت می گردد.
مادة 6 – تعهدات کارشناس فروش: کارشناس فروش متعهد می‌گردد
1 – 6: کارشناس فروش متعهد می گردد سند مبلغ واریزی بیمه گزار به حساب شرکت بیمه ایران یا حساب نمایندگی5847بیمه ایران را دریافت نماید و از گرفتن وجه نقد از بیمه گزار خودداری نماید.
2– 6: کارشناس فروش متعهد می گردد کلیة اصول فنی و اخلاقی و تبلیغاتی و بازاریابی را که توسط نماینده تعیین و به وی ابلاغ می‌گردد رعایت نماید.
3– 6:کارشناس فروش متعهد می گردد به هیچ عنوان در راستای فعالیت خویش به واسطة اوراق چاپی یا خطی و یا شفاهی خلاف واقع اظهار ننماید و مرتکب هیچگونه جرمی نگردد و نسبت به اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی دینی ایجاد نکند و چنانچه هر یک از مراتب مذکور اتفاق بیافتد کارشناس فروش شخصاً مسئولیت داشته و نماینده به هیچ عنوان پاسخگو نمی‌باشد.
4– 6:کارشناس فروش متعهد می گردد از اوراق، لوگوها، بروشورها و غیره که به تأیید نماینده رسیده تبعیت و استفاده– نماید.  5-6:کلیه مراحل صدور و تحویل بیمه نامه مانند دریافت برگ پیشنهاد،امضا برگ پیشنهاد توسط بیمه گذار،رویت بیمه گذار و از جمله پی گیریهای مربوط به خسارت بیمه نامه و سایر کارهای اداری بیمه نامه بعهده کارشناس فروش می باشد.                          تعهدات نماینده:1 – 7: نماینده متعهد می گردد که نهایتا پس از مدت 5 روز کاری پس از دریافت فیش و فرم های پیشنهادی کارشناس فروش، مدارک را ممهور و تسلیم شرکت بیمه ایران نماید و پس ازتایید توسط شرکت بیمه ایران اقدام به صدور بیمه نامه نماید .
2 – 7: نماینده متعهد می­گردد با هیچ یک از مشتریان طرف قرارداد کارشناس فروش به طور مستقیم ارتباط برقرار ننماید مگر در صورت توافق با کارشناس فروش. نماینده متعهد می‌باشد حق‌الزحمة کارشناس فروش را مطابق با مادة 4 و 5 این قرارداد پرداخت نماید.
3– 7 مادة 8 – شرایط فسخ قرارداد:
1 – 8: در صورت تخطی نسبت به هر یک از بندهای مندرج در مادة 6، این قرارداد به طور یکطرفه از سوی نماینده قابل فسخ است.
2 – 8: اثرات قوانین تصویبی دولت و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت بیمه ایران که در آینده ممکن است منجر به اختلال در این قرارداد شوند طرفین را مشمول پرداخت خسارات نخواهند نمود.
مادة 9 – حل اختلاف: در صورت اختلاف در تفسیر هر یک از مفاد قرارداد، موضوع از طریق مباحثه حل و فصل می‌شود در غیر این صورت چنانچه ظرف مدت یک ماه نتیجه‌ای حاصل نگردد حل اختلاف از طریق داور مرضی‌الطرفین و یا مراجع ذیربط صورت می‌پذیرد.
مادة 10 – اقامتگاه قانونی: اقامتگاه قانونی: اقامتگاه قانونی که از سمت نماینده و کارشناس فروش اعلام گردیده، مکان‌هایی است که در ابتدای این قرارداد ذکر گردیده و طرفین موظف می‌باشند در صورت هر گونه تغییر مکان، مراتب را ظرف مدت یک هفته به یکدیگر اعلام نمایند در غیر این صورت مکاتبات به آدرس‌های فوق ملاک عمل می‌باشد.
مادة 11 – نسخ قرارداد: این قرارداد در دو نسخة متحدالمتن چاپی در 11 ماده، 9 بند و در 2 صفحه، با اعتبار یکسان که انتهای تمامی صفحات آن به امضای طرفین رسیده است مطابق با مواد 10 و 190 قانون مدنی در کمال صحت و سلامت در تاریخ ...........13 تنظیم گردید. تایید عبارت مطالعه اساسنامه به منزله ی امضای کارشناس فروش می باشد و افتتاح دفتر کار مجازی به منزله ی امضای نماینده است.